സന്ദീപ് ദാസ്

കളിയെഴുത്തുകാരൻ,

നിങ്ങളറിയാത്ത ധോണി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്