​കെ.വി. മണികണ്​ഠൻ

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്. മൂന്നാമിടങ്ങൾ, ബ്ലൂ ഈസ് ദ വാമെസ്റ്റ് കളർ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.