ബെന്നി ഡൊമിനിക്

എഴുത്തുകാരൻ, വിവർത്തകൻ. കൊപ്പം ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു. ആത്മശൈലങ്ങളിലെ യാത്രികർ എന്ന സാഹിത്യ നിരൂപണ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.