പ്രഭാകരൻ വി. പി.

മടപ്പള്ളി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസിൽ പ്രധാനാധ്യാപകൻ. 1993ൽ എച്ച്.എസ്.എസ് ആയി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.