വൈശാഖൻ തമ്പി

ശാസ്ത്രഗവേഷകൻ, പ്രഭാഷകൻ, എഴുത്തുകാരൻ, അധ്യാപകൻ. അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രസത്യങ്ങൾ, അഹം ദ്രവ്യാസ്മി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.