വിൽസൺ കട്ടീൽ

കവി, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. യഥാർത്ഥ പേര് റോഷൻ സെക്വേര. മംഗലാപുരത്തെ കട്ടീൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു. കന്നഡയിൽ കൂടാതെ മാതൃഭാഷയായ കൊങ്കിണിയിൽ കവിതകളും കഥകളും എഴുതുന്നു. കൊങ്കിണി ഭാഷയിലുള്ള ‘ആർസോ' എന്ന മാസികയുടെ പത്രാധിപർ. ‘കിട്ടാൾ' എന്ന ഓൺലൈൻ മാഗസിന്റെ ഉപപത്രാധിപർ. ദീക്ക് ആനി പീക്ക്, വാവ്‌ളെ എൻകൗണ്ടർ, നിഷേധക്കൊളപ്പട്ട ഒന്ദു നോട്ടു എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.