ഡോ. മായ എം.

അധ്യാപിക, ഗവേഷക, ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബാംഗ്ലൂർ. ഹോൺബിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർ.