ഡോ.ജെ.ജെ. പള്ളത്ത്​

വൈദികനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എക്‌സ് പ്രീസ്റ്റ്‌സ് ആന്റ് നൺസ് ഫോറം വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. കണ്ണൂർ കക്കാട് പുല്ലൂപ്പിയിലെ പള്ളത്ത് അക്കാദമി ഓഫ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആന്റ് അപ്ലൈഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡയറക്ടർ.