കൃഷ്ണനുണ്ണി ജോജി

കഥാകൃത്ത്​, കവി. ‘ഒരാനയെ മെരുക്കേണ്ട വിധം’ (കവിതാസമാഹാരം) ആദ്യ പുസ്തകം.