അവിനാശ്​ ഉദയഭാനു

കവി. മലമുകളിലെ വീട്, വൃദ്ധ, റേഡിയോ എന്ന കവിതാസമാഹാരം കിൻഡിൽ പതിപ്പായി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.