പ്രൊഫ. വിഷ്ണുപദ് ബർവെ

ഗോവയിൽ നിന്നുള്ള തിയേറ്റർ പ്രാക്ടീഷണർ. ‘വാട്ടർ സ്റ്റേഷൻ’, ‘വാട്ട് ഓഫ് ദ നൈറ്റ്’, ‘അണ്ടർഗ്രൗണ്ടഡ്’, ‘റൺവേസ്- മ്യൂസിക്കൽ’, ‘ലൈബ്രറി പ്രോജക്റ്റ്’ ‘സൈക്കോസിസ്’, ‘ബ്ലഡ് വെഡിംഗ് അൺ സീൻ’, ‘ഫെറസ്’ എന്നിവ പ്രധാന തിയേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷനുകളാണ്.