വിവർത്തനം: പി.ജെ. മാത്യു

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം പത്രങ്ങളിൽ എഡിറ്ററായിരുന്നു. ജേണലിസം അധ്യാപകനും വിവർത്തകനും