ഷാദിയ

ഉത്തരാഖണ്ഡ്​ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ എം.എ സൈക്കോളജി വിദ്യാർഥി.