സുകേഷ് യു.

കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ ഗവേഷകൻ.