സമീഹ് അല്‍-കാസിം

പലസ്തീനിയന്‍ കവി, പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍. 1939ല്‍ ട്രാന്‍സ്‌ജോര്‍ദാന്‍ എമിററ്റില്‍ ഒരു ഡ്രൂസ് കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ചു. 2014-ല്‍ മരിച്ചു.