അമിതാവ് ഘോഷ്

ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ- ബംഗാളി എഴുത്തുകാരൻ. സീ ഓഫ്​ പോപ്പീസ്​, റിവർ ഓഫ്​ സ്​മോക്​, ഫ്ലഡ്​ ഓഫ്​ ഫയർ, ദി ഷാഡോ ലൈൻസ്, ദി ഗ്ലാസ്സ് പാലസ്സ്, ദി ഹംഗ്രി ടൈഡ് തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ. 2018ൽ ജ്​ഞാനപീഠം പുരസ്​കാരം ലഭിച്ചു. ആദ്യമായാണ്​ ഒരു ഇന്തോ-ആംഗ്ലിയൻ എഴുത്തുകാരന്​ ഈ പുരസ്​കാരം ലഭിക്കുന്നത്​