കബനി സി.

വിവർത്തക, എഴുത്തുകാരി. ആമോസ് ഓസ്, സൽമാൻ റുഷ്ദി, ഹർഷ് മന്ദർ, മഹാശ്വേതാ ദേവി, പൗലോ കൊയ് ലോ അടക്കമുള്ളവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു. പെരുമാൾ മുരുകന്റെ ‘കൂലമാതാരി’ ‘കീഴാളൻ’ എന്ന പേരിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തു.