ബിവിതാ ഈശോ

ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി, കംപാരറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ്.