ആദിത്ത് കൃഷ്​ണ ചെമ്പത്ത്

കവി, കഥാകൃത്ത്​, ഷോർട്ട്​ ഫിലിം സംവിധായകൻ. കിടുവൻ്റെ യാത്ര, Loo (ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകൾ) എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ‘മുന്ന’, ‘പിറ’ എന്നീ ഷോർട്ട്​ ഫിലിമുകൾ സംവിധാനം ചെയ്​തു.