അജേഷ് വേലായുധൻ

കഥാകൃത്ത്​. അബുദാബിയിൽ ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.