കെ.ടി. സൂപ്പി

കവി, വിവർത്തകൻ. മഴയിൽ ബുദ്ധൻ, വീഴുന്ന ഒരിലയിൽ, റൂമിയുടെ ആകാശം, മുഹമ്മദ് (വിവർത്തനം) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.