എം.ടി. വിധുരാജ്​

മലയാള മനോരമയിലെ സീനിയർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ