അര്‍ജുന്‍ ടി . മോഹന്‍

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ബിരുദാനന്ത ബിരുദ വിദ്യാർഥി.