പ്രവീൺ വൈശാഖൻ

ഡയറക്​ടർ ആൻറ്​ സി.ഇ.ഒ, ഐവറി ബുക്സ്​, തൃശൂർ.