സഞ്ചന കെ.

പട്ടാമ്പി ശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗവ. സംസ്കൃത കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ ഗവേഷക.