ഡോ. റോഷൻ ബിജ്​ലി

കംപോസിറ്റ്​ റീജ്യനൽ സെൻറർ ഫോർ പേഴ്​സൺസ്​ വിത്ത്​ ഡിസബിലിറ്റീസ്​- കേരള (സി.ആർ.സി- കെ) ഡയറക്​ടർ. കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ റീജ്യനൽ ഡയറക്​ടറും ഇൻസ്​റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ ഓഫ്​ മെൻറൽ ഹെൽത്ത്​ ആൻറ്​ ന്യൂറോ സയൻസസിൽ സയൻറിഫിക്​ റിസർച്ച്​ ഓഫീസറുമായിരുന്നു.