വരുൺ രമേഷ്

എഴുത്തുകാരന്‍, ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ്, സ്കൂൾ ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്