സുനൈന ഷാഹിദ ഇഖ്ബാൽ

അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ, ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി ആൻറ്​ മാനേജ്‌മെൻറ്​, ബാംഗ്ലൂർ.