ശ്രുതി ടി.എസ്​.

രണ്ടാം വർഷമാധ്യമപഠന വിദ്യാർത്ഥി, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാല.