ഒ.എം. ശങ്കരൻ

കേരള ശാസ്​ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്​ സംസ്​ഥാന പ്രസിഡൻറ്​.