നീതു കെ.ആർ.

കവി, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലയാള കേരള പഠനവിഭാഗത്തിൽ ഗവേഷക. പാറമുക്കിൽ നിന്ന് ഫറോക്കിലേക്ക് (പ്രാദേശിക ചരിത്രം), പെൺവിനിമയങ്ങൾ എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.