ധനശ്രീ എൻ.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ നീ​ലേശ്വരം പി.കെ. രാജൻ മെമ്മോറിയൽ കാമ്പസിൽ എം.എ. മലയാളം വിദ്യാർഥി.