മിനി പി.എസ്.

കവി. നവമാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു. അടുപ്പിനുഴിഞ്ഞിട്ട പൂച്ച എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.