സതി അങ്കമാലി

കവി, എഴുത്തുകാരി, പുസ്തക പ്രസാധക സംരംഭക​. ആലുവ യു.സി കോളേജിൽ പ്രൊജക്ട് ഫെല്ലോ. തീമരങ്ങൾ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരം.