സെറീന

കവി, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, എഴുത്തുകാരി. മുള്ളുകൾ മാത്രം ബാക്കിയാകുന്നൊരു കടൽ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.