എസ്. രാമകൃഷ്ണൻ

ആധുനിക തമിഴ്​ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ. കഥ, നോവൽ, നാടകം, ലേഖനം, ബാലസാഹിത്യം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി പുസ്​തകങ്ങൾ. ഉപപാണ്ഡവം, നെടുങ്കുരുത്തി, ഒരു സിറിയ വിടുമുറിക്കാല കാതൽ കഥൈ (നോവൽ), എസ്​. രാമകൃഷ്​ണൻ കതൈകൾ- മൂന്ന്​ വാള്യം തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.