ഡോ. മാളവിക ബിന്നി

അസിസ്റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ, കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഹെഡ്, ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം.