അഞ്ജു പുന്നത്ത്

ഫ്രീലാൻസ്​ ഇല്ലസ്​​ട്രേറ്റർ, ചിത്രകാരി. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ എക്​സിബിഷനുകളിൽ പ​ങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്​.