ദലിതൻ സംസ്‌കൃതം പഠിച്ച് ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിന്ദുത്വയെ വിമർശിക്കുന്നു, അതാണ് അവരുടെ പേടി

ബ്രാഹ്മണ ഹിന്ദുത്വയെ അവരുടെ തന്നെ ഗ്രന്ഥപാഠങ്ങളുപയോഗിച്ച് തുറന്നുകാട്ടുക എന്ന വിമർശനപദ്ധതിയുടെ പേരിൽ വധഭീഷണിയടക്കമുള്ള വിദ്വേഷ കാമ്പയിൻ നേരിടുന്ന ഡോ. ടി.എസ്. ശ്യാംകുമാർ, താൻ ഈ വിമർശനവഴി തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിഹാസ- പുരാണങ്ങളെയും സംസ്‌കൃത പാഠങ്ങളെയും മുൻനിർത്തി തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറയാതെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഡോ. ടി.എസ്. ശ്യാംകുമാറുമായി കെ. കണ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു


കെ. കണ്ണൻ

ട്രൂകോപ്പി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ.

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

എഴുത്തുകാരൻ, പ്രഭാഷകൻ, സാംസ്​കാരിക വിമർശകൻ. തന്ത്രപ്രായശ്ചിത്തം: കേരള സമൂഹവും ചരിത്രവും, ശബരിമല: ഹിന്ദുത്വ തന്ത്രങ്ങളും യാഥാർഥ്യവും, ആരുടെ രാമൻ? എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.

Comments