ഫേക്ക് ഗ്യാരന്റി; മോദി സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയ ഫേക്ക് ഗ്യാരന്റികൾ

നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്കായി നൽകിയ എല്ലാ ഗ്യാരണ്ടികളും ഫേക്കായിരുന്നുവെന്ന് കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് സി.പി.എം കേന്ദ്രകമ്മറ്റി അംഗവും ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് അങ്കണവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സി.ഐ.ടി.യു നാഷണൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എ.ആർ. സിന്ധു

Comments