എ. ആർ. സിന്ധു

ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ആന്റ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സി.പി.ഐ.എം കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗം, സി.ഐ.ടി.യു സെക്രട്ടറി