മോദിയുടെ വിദ്വേഷത്തിന് മറുപടി കേരളത്തിൻറെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം

വടക്കൻ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. കർഷക സമരം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ ജനകീയ സമരങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആയി സ്വാധീനിക്കുക. തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് കർഷക നേതാവും ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭയുടെ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയുമായ പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്‌

Comments