തെരുവിൽ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടന

"ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, ഇത് പ്രതീക്ഷയറ്റ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനമാകേണ്ടതില്ല'
അഡ്വ. പി.എം. ആതിര, ഡോ. പി.എം. ആരതി എന്നിവർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു...

Comments