അഡ്വ. പി.എം. ആതിര

അഭിഭാഷക. നിയമവിദഗ്​ധ.

Law

തൊഴിലിടത്തിലെ ലൈംഗികാതിക്രമം: നിയമവും ചില അനുഭവങ്ങളും

അഡ്വ. പി.എം. ആതിര, ഡോ. പി.എം. ആരതി

Jun 07, 2023

Law

വീടിനകത്തെ സ്ത്രീയുടെ പദവി തിരുത്തിയെഴുതിയ ആ നിയമം

അഡ്വ. പി.എം. ആതിര, ഡോ. പി.എം. ആരതി

Apr 27, 2023

Law

നിയമത്തിനുമുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരായത് ഇരമ്പിയാർക്കുന്ന സമരചരിത്രത്തിലൂടെയാണ്

അഡ്വ. പി.എം. ആതിര, ഡോ. പി.എം. ആരതി

Feb 14, 2023

India

തെരുവിൽ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടന

അഡ്വ. പി.എം. ആതിര, ഡോ. പി.എം. ആരതി

Jan 26, 2023

Women

പരാതിക്കാരിയാകാം എന്ന സന്നദ്ധത ഒരു ബോൾഡ് ഡിസിഷനാണ് ; എന്താണ് റേപ്പ്? എന്താണ് കൺസെന്റ്?

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ, അഡ്വ. പി.എം. ആതിര, മനില സി. മോഹൻ

May 12, 2022

Law

ഫ്രാങ്കോ കേസ് വിധിയിൽ എന്താണ് പ്രശ്‌നം

അഡ്വ. പി.എം. ആതിര, മനില സി. മോഹൻ

Jan 15, 2022

Politics

പി.ടി. തോമസ് പങ്കെടുത്ത ആ എസ്.എഫ്.ഐ. ക്യാമ്പിൽ സംഭവിച്ചത്

അഡ്വ. പി.എം. ആതിര

Dec 23, 2021