വീടിനകത്തെ സ്ത്രീയുടെ പദവി തിരുത്തിയെഴുതിയ ആ നിയമം

അതിക്രമങ്ങളേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഗാര്‍ഹികാതിക്രമ നിയമം നല്‍കുന്ന സംരക്ഷണ സാധ്യതളെക്കുറിച്ച് അഡ്വ. പി.എം. ആതിരയും ഡോ. പി.എം. ആരതിയും സംസാരിക്കുന്നു...

Comments