നിയമത്തിനുമുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരായത് ഇരമ്പിയാർക്കുന്ന സമരചരിത്രത്തിലൂടെയാണ്

സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നീ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെകുറിച്ച്
അഡ്വ. പി.എം. ആതിരയും ഡോ. പി.എം. ആരതിയും സംസാരിക്കുന്നു. ട്വിൻ പോയിന്റിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം.

Comments