തൊഴിലിടത്തിലെ ലൈംഗികാതിക്രമം:
നിയമവും ചില അനുഭവങ്ങളും

തൊഴിലിടത്തിലെ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച നിയമം, അവയുടെ സാധ്യതകള്‍, പരിമിതികള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അഡ്വ. ആതിര പി.എം, ഡോ. ആരതി പി.എം. എന്നിവര്‍ സംസാരിക്കുന്നു

Comments