മാർക്കേസില്ലാത്ത സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപ്പുര

വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ 'സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപ്പുര' എന്ന നോവലിനെ മുൻനിർത്തി നോവലിസ്റ്റ് അജയ് പി. മങ്ങാട്ടുമായി രാജേഷ് അത്രശ്ശേരി നടത്തിയ സംഭാഷണം.

Comments