അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, നോവലിസ്റ്റ്, വിവർത്തകൻ. സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപ്പുര, പറവയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, മൂന്നു കല്ലുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.

Books

അച്ചടിയുടെ സ്​പർശം

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Feb 27, 2023

Books

കൗശലം നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യാധി സിരകളിലേക്ക് കുത്തിവയ്​ക്കപ്പെട്ട കുറഞ്ഞൊരു കാലത്തെക്കുറിച്ച്​

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Dec 31, 2022

Literature

ഗിരിജേച്ചി

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Oct 22, 2022

Memoir

ഏതു നീറ്റലിലും നാം പിടഞ്ഞുചെല്ലുന്ന ആനന്ദം

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Apr 29, 2022

Books

അമ്പരപ്പുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരുപിടി കഥകളുടെ വലിയ പാർപ്പിടം

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Mar 10, 2022

Novel

മൂന്നു കല്ലുകൾ

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Dec 20, 2021

Novel

മൂന്നു കല്ലുകൾ

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Dec 12, 2021

Novel

മൂന്നു കല്ലുകൾ

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Dec 07, 2021

Memoir

എല്ലാ കാമുകരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷേ എല്ലാ പ്രേമങ്ങളിലും മനുഷ്യർ കരയാറുണ്ട്

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Oct 01, 2021

Reading a Poet

കല്ലിലും പൊടിയിലും എഴുതിയ മൊഴികൾ

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Apr 27, 2021

Memoir

ഗിരിജേച്ചി

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Mar 07, 2021

Book Review

വീടും തടവും

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Jan 13, 2021

Reading a Poet

സ്വന്തം കുട തല്ലിയൊടിച്ച്, അതുമായി നനഞ്ഞുപോകുന്ന മനുഷ്യൻ

അജയ് പി. മങ്ങാട്ട്

Nov 21, 2020