അന്ന് ഞാൻ ഭയന്നുപോയിരുന്നു, ഇന്ന് ആ ഭയമില്ല

മീശ നോവലിന് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച ശേഷം എസ്. ഹരീഷുമായുള്ള ആദ്യ അഭിമുഖ സംഭാഷണം.

സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങൾ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഭയന്നു പോയി, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഭയമില്ല, അന്ന് നേരിട്ട രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഇനി അത്തരം വിവാദങ്ങളെ നേരിടുകയെന്നു പറയുന്നു എഴുത്തുകാരൻ.

ജെ.സി.ബി പുരസ്‌കാരവും, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും മീശയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.

Comments